Logowanie do Platformy Ulotka Chmurkowo

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu

Nadzór pedagogiczny to temat niezykle istotny dla dyrektorów przedszkoli, szczególnie na początku września. Czym dokładnie jest? Jak powinien wyglądać plan takiego nadzoru oraz jak go profesjonalnie realizować?

Koniec sierpnia to czas, kiedy Kuratoria Oswiaty zapoznaja dyrektorów szkól i przedszkoli z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oswiatowej panstwa na dany rok szkolny. Przedstawione zostaja: Plan nadzoru Kuratora Oswiaty w zakresie ewaluacji i kontroli oraz Plan nadzoru pedagogicznego Ministra Edukacji Narodowej.

Na rok 2011/ 2012 Minister Edukacji Narodowej ustalil jako glówny kierunek dla przedszkoli, oddzialów przedszkolnych w szkolach, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I-III szkól podstawowych i w gimnazjów:

"Monitorowanie wdrazania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i ksztalcenia ogólnego"

Ustalono takze ewaluacje problemowa w obszarze:

"Efekty dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej oraz innej dzialalnosci statutowej przedszkola, szkoly lub placówki"
(50 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) w zakresie: "Funkcjonowanie placówki przedszkolnej w srodowisku lokalnym" oraz w zakresie kontroli we wszystkich typach publicznych szkól, przedszkoli i placówek: "Prawidlowosc wykonywania przez dyrektorów publicznych szkól i placówek planowych zadan w zakresie nadzoru pedagogicznego"

Na czym polega nadzór pedagogiczny i kto mu podlega?

Tematyka nadzoru pedagogicznego w placówkach oswiatowych wzbudza mnóstwo kontrowersji, zarówno wsród nauczycieli, jak i dyrektorów. Nikt nie ma watpliwosci, co do koniecznosci badania jakosci pracy szkól czy przedszkoli, jednak wciaz brakuje jednomyslnosci w sprawie wykorzystania narzedzi i zastosowania technik badawczych.

Nalezy takze pamietac, ze placówki oswiatowe, poza narzuconymi przez organ prowadzacy obszarami ewaluacji zewnetrznej, maja obowiazek dokonywania ewaluacji wewnetrznej, aby stale doskonalic jakosc pracy szkoly lub przedszkola.

64 %ankietowanych przez nas na przelomie kwietnia i maja 2011 roku wybralo 'wsparcie w nadzorze pedagogicznym' jako najbardziej pozadana nowa funkcje na platformie Chmurkowo.

Ogólnie rzecz biorac nadzór pedagogiczny polega na ocenianiu dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej placówek oswiatowych (szkól, przedszkoli itp.) oraz udzielaniu im niezbednej pomocy. Dotyczy on zarówno samych placówek, jak i prowadzacych placówki jednostek samorzadu terytorialnego, firm lub osób prywatnych, a takze zatrudnionych w nich nauczycieli.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 pazdziernika 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego dyrektor placówkido dnia 15 wrzesnia kazdego rokujest zobowiazany przedstawic Radzie Pedagogicznej plan dzialan w ramach sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego.

Jak powinien wygladac taki plan?

Plan nadzoru pedagogicznego zawiera obszary przeznaczone do ewaluacji i kontroli, najlepiej spójne z kierunkami wyznaczonymi przez Kuratorium Oswiaty. Dyrektor moze nastepnie dodac obszary, które wg niego powinny byc monitorowane w celu poprawienia jakosci pracy placówki, np.:badanie efektów dzialalnosci dydaktycznejpoprzez zebranie danych i analize osiagniec absolwentów przedszkola w klasie I szkoly podstawowej oraz przeprowadzenie hospitacji diagnozujacych stan wiedzy i umiejetnosci dzieci.

Nie mozna zapomniec o tak waznym elemencie planu nadzoru pedagogicznego, jak tematyka szkolen i narad dla nauczycieli.

Wymagania zawarte w zalaczniku do Rozporzadzenia z dnia 7 pazdziernika 2009 r. podzielone zostaly na 4 obszary:

 • Efekty dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej, opiekunczej oraz innej dzialalnosci statutowej przedszkola
 • Procesy zachodzace w przedszkolu
 • Funkcjonowanie przedszkola w srodowisku lokalnym
 • Zarzadzanie przedszkolem

 

Kazdy z obszarów przeznaczonych do ewaluacji nalezy przeanalizowac, aby dobrze zaplanowac cele ogólne i szczególowe, a takze dopasowac metody i techniki badawcze.

Dyrektor opracowujac plan nadzoru pedagogicznego, zawiera w nim m.in.:

 • Analize dokumentów regulujacych prace placówki, np. dzienniki zajec- arkusze analizy
 • Badanie poziomu wiedzy i umiejetnosci dzieci- diagnoza, obserwacje diagnozujace
 • Badanie jakosci pracy placówki poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od dzieci, rodziców, nauczycieli, instytucji wspólpracujacych z przedszkolem- ankiety, rozmowy
 • Analize pracy nauczycieli- obserwacje, ankiety, arkusze analizy

 

Ostatnim krokiem przygotowan do ewaluacji wewnetrznej placówki jest opracowanie jej harmonogramu oraz przygotowanie narzedzi badawczych przez dyrektora lub powolane w tym celu zespoly zadaniowe.

Efektem koncowym wszystkich powyzszych dzialan sa wyniki i wnioski z rocznego nadzoru pedagogicznego, które dyrektor przedszkola lub szkoly przedstawia radzie pedagogicznej dodnia 31 sierpnia kazdego roku, na ostatniej Radzie Pedagogicznej w danym roku szkolnym. Maja one posluzyc do zaplanowania pracy placówki w nadchodzacym roku.

Co dokladnie oferuje przedszkolom "Chmurkowo", aby wyjsc naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów przedszkoli i ulatwic proces nadzoru pedagogicznego?

 

Przestzreganie przepisów dotyczacych obowiazku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci

Monitorowanie uczeszczania dzieci 5-letnich na zajecia przedszkolne

 • E- dziennik z dziennym zapisem obecnosci dzieci w przedszkolu
 • Automatyczne sumowanie i generowanie zestawien obecnosci i nieobecnosci

Nabywanie przez dzieci wiadomosci i umiejetnosci

Ocena poziomu nabytych przez dzieci wiadomosci i umiejetnosci okroslonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 • Arkusze diagnozy dzieci 3-, 4-, 5- letnich z mozliwoscia porównywania uzyskanych wyników
 • Arkusze hospitacji diagnozujacej dla dyrektora i nauczyciela

Uczestniczenie dzieci w dodatkowych zajeciach na terenie przedszkola

Analiza przydatnosci i trafnosci proponowanych przez przedszkole zajec dodatkowych

 • Elektroniczne ankiety dla rodziców i nauczycieli

Prowadzenie zajec majacych na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci

Sposoby indywidualizacji zajec, zastosowanie metod i form adekwatnych do potrzeb i mozliwosci dzieci

 • Arkusz hospitacji kontrolno - oceniajacej

Wspólpraca z rodzicami

Formy i efekty wspólpracy przedszkola z rodzicami dzieci

 • Elektroniczna ankieta dla rodziców
 • Arkusz analizy wspólpracy przedszkola z rodzicami dla nauczyciela
 • System zbiorowych lub indywidualnych informacji wyslanych przez nauczyciela do rodziców bezposrednio z platformy

Zapewnienie wysokiej jakosci pracy przedszkola poprzez wdrazanie nauczycieli do samksztalcenia i podnoszenia kwalifikacji

Analiza sposobów i form doskonalenia zawodowego podejmowanych przez nauczycieli przedszkola

 • Arkusz samooceny nauczyciela

Promowanie przedszkola oraz istoty wychowania przedszkolnego

Sposoby przekazywania informacji na temat dzialalnosci przedszkola- oferty, osiagniec i sukcesów

 • Panel tworzenia strony WWW przedszkola
 • Mozliwosc zamieszczania na platformie materialów edukacyjnychopracowanych przez nauczycieli, zwiazanych z awansem zawodowym lub przeznaczonych dla rodziców dzieci
 • Bezposredni przekaz z zycia przedszkola do domów dzieci poprzez systematyczna aktualizacje tresci umieszczanych na platformie

Zapewnienie wysokiej jakosci pracy przedszkola poprzez stworzenie odpowiednich warunków lokalowych

Monitorowanie stanu warunków lokalowych oraz wyposazenia, jakie zapewnia dzieciom przedszkole

 • Elektroniczna ankieta dla rodziców
 • Arkusze obserwacji dla dyrektora

Podsumowujac:

 • Korzystajac z platformy "Chmurkowo" dyrektorzy placówek przedszkolnych otrzymuja kompleksowe wsparcie podczas tworzenia planu nadzoru, a takze podczas jego realizacji.
 • Gotowe szablony arkuszy (hospitacji, obserwacji, analizy itd.) oraz raporty (rozliczenia posilków, obecnosci dzieci, czasu pracy nauczycieli itd.) pozwalaja zaoszczedzic czas i ulatwiaja profesjonalne zarzadzanie przedszkolem.
 • Odpowiednia komunikacja, wsparta wygodnymi, nowoczesnymi rozwiazaniami (funkcje: aktualnosci, wydarzen, strony www przedszkola, ankiety on-line), pozwala na szybkie i skuteczne dotarcie do rodziców, a takze pozyskanie od nich uporzadkowanych informacji zwrotnych, które zapewnia pomoc w podejmowaniu biezacych decyzji czy ustalaniu priorytetów pracy placówki.